Showing all 13 results

สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Sweet Audio S100

฿6,900.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Behringer Powerplay PM1

฿1,000.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Behringer Powerplay P2

฿1,400.00

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Behringer Powerplay P1

฿2,000.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Behringer Powerplay HA4700

฿5,100.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Sennheiser EK IEM G4-C

฿19,900.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Sennheiser EW IEM G4-C

฿39,900.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Xvive U4R4 Digital Wireless In-Ear Monitor System

฿16,900.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Xvive U4R2 Digital Wireless In-Ear Monitor System

฿9,900.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Xvive U4R Bodypack

฿3,900.00
-10%
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Behringer HA400

฿1,500.00 ฿1,350.00
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า
สินค้าสั่งจองล่วงหน้า

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

BEHRINGER MA400

฿850.00฿1,500.00

ระบบเอียร์มอนิเตอร์

Xvive U4 In-Ear Monitor Wireless System

฿6,900.00

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานการติดตั้ง