เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
 2. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯอาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 3. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 4. บริษัทฯ บริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากกการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น
 5. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในเครื่อง หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ลูกค้าต้องชำระค่าอะไหล่และค่าบริการตามปกติ
 6. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ
 7. การรับประกันสินค้า พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่บริษัทฯ ทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
 8. หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้ หรือนับจากวันที่สั่งซื้อ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับแจ้ง

กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549

กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549 เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
 2. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯอาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 3. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 4. บริษัทฯ บริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากกการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น
 5. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในเครื่อง หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ลูกค้าต้องชำระค่าอะไหล่และค่าบริการตามปกติ
 6. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ
 7. การรับประกันสินค้า พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่บริษัทฯ ทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
 8. หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้ หรือนับจากวันที่สั่งซื้อ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับแจ้ง

กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549

กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549 เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549