เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ความเสียหายสินค้าจากการขนส่ง โดยบริษัทขนส่งสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งทันทีไม่เกิน 1 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น หลังจากนั้นบริษัทขนส่งสินค้าจะไม่รับเคลมในทุกกรณี และทางบริษัทจัดจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
 2. ระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
 3. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯอาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 4. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 5. บริษัทฯ บริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากกการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น
 6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในเครื่อง หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ลูกค้าต้องชำระค่าอะไหล่และค่าบริการตามปกติ
 7. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ
 8. การรับประกันสินค้า พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่บริษัทฯ ทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
 9. หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้ หรือนับจากวันที่สั่งซื้อ
 10. ในกรณีที่หลักฐานการซื้อขายสินค้าและบัตรประกันสูญหาย ทางร้านจะนำหมายเลขเครื่องมาค้นหาในระบบ และจะยึดจากวันที่ที่ปรากฎในระบบ เพื่อจะพิจารณาเงื่อนการรับประกันสินค้าต่อไป
 11. อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานต้องอยู่ในสภาพปกติ ซ่อมฟรีตามเงื่อนไขบริษัทฯ
 12. รับประกันสินค้า ในกรณีที่อาการชำรุด สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่อง หรืออะไหล่ หรือความประมาทเลินเล่อ
 2. อาการเสียและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง ของเหลว ความชื้น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายทีเกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
 4. ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือแก้ไข โดยพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
 5. สินค้าในหมวดไมโครโฟน กรณีไมค์ตก, หล่น, บอดี้แตก, แจ็คหลุด ไม่รับประกัน
 6. สินค้าในหมวดลำโพง กรณีลำโพงตก, หล่น, ตู้แตก, ดอกลำโพงขาด ไม่รับประกัน
 7. ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย และบัตรรับประกันถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. อะไหล่ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เสาอากาศ , ฝาครอบช่องจูนเนอร์ , แบตเตอรี่, อแด็ปเตอร์, ดอกลำโพง , ตู้ลำโพง, หน้าผ้า, หน้ากาก, สายสัญญาณ, สาย RF, หม้อแปลง, รีโมท, ชุดล้อลาก

การรับแจ้ง

กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549

กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549 เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549

คำแนะนำสำหรับลูกค้าออนไลน์

รบกวนถ่ายวิดิโอตอนแกะสินค้า สภาพกล่อง และตัวสินค้าสินค้าไว้ด้วยนะครับ ถ้าสินค้าเสียหายจากทางขนส่งหรือถ้ารับของแล้วตรวจเช็คแล้วตัวเครื่องมีอาการผิดปกติ ในส่วนนี้ทางเราจะดูแลรับผิดชอบให้ครับ
(รวมถึงค่าจัดส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนครับผม ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าครับ)

ในเรื่องของประกันและการเคลม ตัวสินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยขูดขีด ,บุบ ,แตกหัก มีกล่องและอุปกรณ์ครบชุด ถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้ทางเราจะสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้ครับผม แต่ถ้าตัวสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว มีรอย หรือ อุปกรณ์ไม่ครบ จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ครับผม แต่สามารถช่วยดูแลในส่วนของการส่งตัวเครื่องเข้าไปยังบริษัทผู้นำเข้า เพื่อทำการซ่อมได้ตลอดการใช้งานครับผม
(หากสินค้าหมดประกันไปแล้ว ก็ยังสามารถส่งซ่อมได้ตลอดการใช้งาน แต่ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นตามที่โรงงานแจ้งตามจริงครับ)
ขอบคุณที่ซื้อสินค้ากับทางเอทีครับ ^_^

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
 2. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯอาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 3. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 4. บริษัทฯ บริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากกการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น
 5. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในเครื่อง หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ลูกค้าต้องชำระค่าอะไหล่และค่าบริการตามปกติ
 6. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ
 7. การรับประกันสินค้า พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่บริษัทฯ ทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
 8. หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้ หรือนับจากวันที่สั่งซื้อ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับแจ้ง

กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549

กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549 เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลบริการได้ที่ 055-000749 หรือ Hot Line 098-7855549