นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • การสมัครสมาชิก
 • อีเมล
 • Facebook Login
 • Google Login

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการบริการหลังการขาย
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

การบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด

263/14 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ www.atprosound.com

หมายเลขโทรศัพท์ 098-7855549

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทีม DPO

263/14 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 098-7855549

Privacy Policy for Customer

AT PRO GROUP COMPANY LIMITED recognizes the importance of the protection of your personal data. This Privacy Policy explains our practices regarding the collection, use or disclosure of personal data including other rights of the Data Subjects in accordance with the Personal Data Protection Laws.

Collection of Personal Data

We will collect your personal data that receive directly from you as following:

 • your account registration
 • email address
 • Facebook Login
 • Google Login

Types of Data Collected

Personal data such as name, surname, age, date of birth, nationality, identification card, passport, etc.

Contact information such as address, telephone number, e-mail address, etc.

Account details such as username, password, transactions history, etc.

Proof of identity such as copy of identification card, copy of passport, etc.

Transaction and Financial information such as purchase history, credit card details, bank account, etc.

Technical data such as IP address, Cookie ID, Activity Log, etc.

Other such as photo, video, and other information that is considered personal data under the Personal Data Protection Laws.

Children

If you are under the age of 20 or having legal restrictions, we may collect use or disclose your personal data. We require your parents or guardian to be aware and provide consent to us or allowed by applicable laws. If we become aware that we have collected personal data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Storage of Data

We store your personal data as hard copy and soft copy.

We store your personal data by using the following systems:

 • Third-party server service providers outside of Thailand

Use of Data

We use the collected data for various purposes:

 • To create and manage accounts
 • To provide products or services
 • To improve products, services, or user experiences
 • To share and manage information within organization
 • To conduct marketing activities and promotions
 • To provide after-sales services
 • To gather user’s feedback
 • To process payments of products or services
 • To comply with our Terms and Conditions
 • To comply with laws, rules, and regulatory authorities

Disclosure of Personal Data

We may disclose your personal data to the following parties in certain circumstances:

Organization

We may disclose your personal data within our organization to provide and develop our products or services. We may combine information internally across the different products or services covered by this Privacy Policy to help us be more relevant and useful to you and others.

Service Providers

We may use service providers to help us provide our services such as payments, marketing and development of products or services. Please note that service providers have their own privacy policy.

Law Enforcement

Under certain circumstances, we may be required to disclose your personal data if required to do so by law or in response to valid requests by government authority such as courts, government authorities.

Data Retention

We will retain your personal data for as long as necessary during the period you are a customer or under relationship with us, or for as long as necessary in connection with the purposes set out in this Privacy Policy, unless law requires or permits a longer retention period. We will erase, destroy or anonymize your personal data when it is no longer necessary or when the period lapses.

Data Subject Rights

Subject to the Personal Data Protection Laws thereof, you may exercise any of these rights in the following:

Withdrawal of consent: If you have given consent to us to collect, use or disclose your personal data whether before or after the effective date of the Personal Data Protection Laws, you have the right to withdraw such consent at any time throughout the period your personal data available to us, unless it is restricted by laws or you are still under beneficial contract.

Data access: You have the right to access your personal data that is under our responsibility; to request us to make a copy of such data for you; and to request us to reveal as to how we obtain your personal data.

Data portability: You have the right to obtain your personal data if we organize such personal data in automatic machine-readable or usable format and can be processed or disclosed by automatic means; to request us to send or transfer the personal data in such format directly to other data controllers if doable by automatic means; and to request to obtain the personal data in such format sent or transferred by us directly to other data controller unless not technically feasible.

Objection: You have the right to object to collection, use or disclosure of your personal data at any time if such doing is conducted for legitimate interests of us, corporation or individual which is within your reasonable expectation; or for carrying out public tasks.

Data erasure or destruction: You have the right to request us to erase, destroy or anonymize your personal data if you believe that the collection, use or disclosure of your personal data is against relevant laws; or retention of the data by us is no longer necessary in connection with related purposes under this Privacy Policy; or when you request to withdraw your consent or to object to the processing as earlier described.

Suspension: You have the right to request us to suspend processing your personal data during the period where we examine your rectification or objection request; or when it is no longer necessary and we must erase or destroy your personal data pursuant to relevant laws but you instead request us to suspend the processing.

Rectification: You have the right to rectify your personal data to be updated, complete and not misleading.

Complaint lodging: You have the right to complain to competent authorities pursuant to relevant laws if you believe that the collection, use or disclosure of your personal data is violating or not in compliance with relevant laws.

You can exercise these rights as the Data Subject by contacting our Data Protection Officer as mentioned below. We will notify the result of your request within 30 days upon receipt of such request. If we deny the request, we will inform you of the reason via SMS, email address, telephone, registered mail (if applicable).

Cookies

To enrich and perfect your experience, we use cookies or similar technologies to display personalized content, appropriate advertising and store your preferences on your computer. We use cookies to identify and track visitors, their usage of our website and their website access preferences. If you do not wish to have cookies placed on your computer you should set their browsers to refuse cookies before using our website.

Data Security

We endeavor to protect your personal data by establishing security measures in accordance with the principles of confidentiality, integrity, and availability to prevent loss, unauthorized or unlawful access, destruction, use, alteration, or disclosure including administrative safeguard, technical safeguard, physical safeguard and access controls.

Data Breach Notification

We will notify the Office of the Personal Data Protection Committee without delay and, where feasible, within 72 hours after having become aware of it, unless such personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of you. If the personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of you, we will also notify the personal data breach and the remedial measures to you without delay through our website, SMS, email address, telephone or registered mail (if applicable).

Changes to this Privacy Policy

We may change this Privacy Policy from time to time. Any changes of this Privacy Policy, we encourage you to frequently check on our website.

This Privacy Policy was last updated and effective on 23rd November 2021

Links to Other Sites

The purpose of this Privacy Policy is to offer products or services and use of our website. Any websites from other domains found on our site is subject to their privacy policy which is not related to us.

Contact Information

If you have any questions about this Privacy Policy or would like to exercise your rights, you can contact us by using the following details:

Data Controller

AT PRO GROUP COMPANY LIMITED

263/14, Tha Pho, Mueang Phitsanulok, Phitsanulok, 65000

[email protected]

www.atprosound.com

098-7855549

Data Protection Officer

DPO Team

263/14, Tha Pho, Mueang Phitsanulok, Phitsanulok, 65000

[email protected]

098-7855549

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Mercular.com เป็นของและดำเนินการโดย บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด นโยบาย พร้อมกับข้อตกลงและเงื่อนไข ได้อธิบายวิธีการที่บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวม รวมทั้งสิทธิของท่านในข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บไว้ ในการเข้าเว็บไซต์ซึ่งท่านจะต้องยืนยันว่าเข้าใจและตกลงตามนั้น โปรดอ่านนโยบาย ข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด

1. ข้อมูลของท่านที่เราบันทึกไว้

เราเก็บบันทึกข้อมูลของท่านเมื่อท่าน: เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บอื่นๆ ที่สามารถเปิดเข้าชมได้จากเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนและซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา ร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น การประกวด การสำรวจ การสอบถามความคิดเห็น ติดต่อเรา เช่น เขียนมาหาเรา หรือโทรมายังฝ่ายบริการลูกค้า เราอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลของท่านเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บได้จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่นข้อมูลจากทะเบียนที่เปิดเผยต่อสาธารณะอาทิรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อที่เราจะได้ส่งข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เหมาะสมให้ท่าน

2. การใช้ข้อมูลของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณจะช่วยให้บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัดเข้าใจความต้องการของท่านต่อบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราใช้ข้อมูลของท่านในการ : จัดการและพัฒนาเว็บไซต์ จัดบริการเป็นการส่วนตัวสำหรับท่าน ดูแลและดำเนินการบัญชีชื่อของท่าน ดำเนินขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า สื่อสารให้ท่านทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์และบริการของเรา ทำความเข้าใจพฤติกรรมการจับจ่ายของท่านเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา จัดโปรโมชั่น กิจกรรมการประกวด ทำแบบสอบถามแบบสำรวจต่างๆ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน และป้องกันหรือตรวจจับการละเมิดกฎหมาย ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลของท่านจะเปิดเผยต่อหน่วยงานอ้างอิงเครดิต ซึ่งอาจทำการเก็บบันทึกข้อมูลนั้น ปฏิบัติการนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเครดิตทางการเงินและไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือทางสถานะการเงินของท่าน

3. ข้อมูลบัตรสมาชิก

เราเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกจากการใช้บัตรสมาชิกของท่าน เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราแก่ท่าน และทำให้การสื่อสารของเราตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้น

4. การวิจัยและการตลาด

หากท่านยินดีเราอาจจะขอติดต่อท่านเพื่อ : ให้ข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ให้ข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทคู่ค้าของเรา ทำการวิจัยความต้องการของลูกค้า เพื่อการต่างๆ เช่นนำมาปรับปรุงบริการของเรา อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่าน หากท่านบอกปฏิเสธการรับข่าวสารทางการตลาดจากเรา มันอาจป้องกันท่านจากข่าวสารนั้น แต่ท่านอาจจะพลาดโอกาสในการได้รับข้อเสนอและโปรโมชั่นดีๆ ที่

5. คุกกี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับใหม่ เราได้ใช้ระบบคัดแยกคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เราใช้บนเว็บไซต์นี้ หรือที่คนอื่นๆ ได้เข้ามาใส่ไว้ในเว็บไซต์ของ

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลเล็กๆ จำนวนหนึ่งดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ใดๆ เมื่อท่านเข้าไปในเว็บไซต์ ทุกครั้งที่ท่านเข้าไปในเว็บไซต์นั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับมายังเว็บไซต์ หรือคุกกี้จะถูกส่งมายังเว็บไซต์ที่จดจำคุกกี้ได้นั่นเอง คุกกี้มีประโยชน์ คือ ทำให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ที่ท่านใช้ได้ Persistent cookies คุกกี้ประเภทนี้ยังคงอยู่ในอุปกรณ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง นานเท่าใดแล้วแต่ชนิดของคุกกี้ มันจะถูกกระตุ้นทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าไปในเว็บไซต์ที่ทำให้เกิดคุกกี้นั้น Session cookies คุกกี้ประเภทนี้อนุญาตให้เว็บไซต์ทำการเชื่อมการกระทำของผู้ใช้ในช่วง browser session ซึ่ง browser session นี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าต่างเบราเซอร์ และจะปิดการทำงานเมื่อผู้ใช้ปิดหน้าต่างเบราเซอร์ Session cookies ถูกสร้างขึ้นมาชั่วคราว เมื่อใดที่ผู้ใช้ปิดเบราเซอร์ Session cookies ทั้งหมดก็จะถูกลบทิ้ง คุกกี้ทำงานหลายหน้าที่ เช่น ทำให้ท่านเปิดหน้าเพจต่างๆ ได้ง่าย จดจำการเข้ามาของท่าน และปรับปรุงการใช้งานของผู้เข้าเว็บไซต์ คุกกี้ยังช่วยให้โฆษณาที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากขึ้น ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้

ประเภทของคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้มีรายชื่ออยู่ด้านล่างนี้

 1. Strictly necessary cookiesคุกกี้ประเภทนี้ให้บริการที่ท่านเรียกร้องเป็นพิเศษ เป็นคุกกี้ประเภทที่ไม่ต้องมีการอนุญาต มีความสำคัญในการทำให้ท่านสามารถท่องได้ทั่วเว็บไซต์และใช้ข้อมูลได้ เช่น เข้าถึงบริเวณรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หากเว็บไซต์ไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ บริการที่ท่านเรียกร้อง เช่น ตะกร้าช้อปปิ้ง หรือ e-billing ก็ไม่สามารถให้บริการได้
 2. Performance cookiesคุกกี้ประเภทนี้จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าเว็บไซต์โดยไม่ระบุตัวตนผู้ใช้ ในการเข้าเว็บไซต์ท่านต้องยินยอมให้เราสามารถดาวน์โหลดคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่านได้ คุกกี้ประเภทนี้บันทึกข้อมูลว่าผู้เข้าเว็บไซต์มีการใช้งานอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่นเพจใดที่มีผู้ใช้เข้าบ่อยที่สุด และผู้ใช้ได้รับข้อความระบุความผิดพลาดจากเว็บเพจหรือไม่ คุกกี้นี้ไม่บันทึกข้อมูลที่แสดงตัวตนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้บันทึกแสดงเป็นผลรวมซึ่งไม่เปิดเผยตัวตนผู้ใช้ เป็นข้อมูลที่ถูกใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น
 3. Functionality cookiesคุกนี้ประเภทนี้อนุญาตให้เว็บไซต์จดจำการตัดสินใจเลือกของท่าน (เช่น user name ภาษาหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่) และให้ข้อมูลเนื้อหาที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น คุกกี้ประเภทนี้ยังถูกใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนฟอนต์ ขนาดตัวอักษร และอื่นๆ บนเว็บเพจที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงจัดการได้ มันยังถูกใช้เพื่อให้บริการที่ท่านเรียกร้อง เช่น ดูวิดีโอ หรือคอมเมนต์ในบล็อก ข้อมูลที่คุกกี้ประเภทนี้บันทึกอาจเป็นข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตน และไม่สามารถติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์อื่นๆ ของท่านได้
 4. Targeting or advertising cookiesคุกกี้ประเภทนี้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อที่จะจัดโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน คุกกี้ประเภทนี้นอกจากจะจัดส่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านแล้ว ยังมีหน้าที่กำหนดจำนวนครั้งการเห็นโฆษณา รวมทั้งช่วยประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาด้วย ปกติคุกกี้ประเภทนี้ถูกใส่ไว้โดยเครือข่ายโฆษณาซึ่งได้รับการอนุญาตจากเราแล้ว มันจะจดจำว่าท่านเคยเข้าเว็บไซต์นี้แล้ว และข้อมูลนี้ก็จะถูกแบ่งปันไปยังหน่วยอื่นๆ เช่นฝ่ายโฆษณา บ่อยครั้งทีเดียวที่ Targeting or advertising cookies จะถูกเชื่อมไปยัง functionality ที่เป็นของหน่วยงานอื่น

6. การเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมและนโยบายส่วนบุคคล

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมและนโยบายส่วนบุคคล (Behavioural advertising and online privacy) จัดทำขึ้นโดยอุตสาหกรรมโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.youronlinechoices.eu ข้อแนะนำประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับ IAB’s self-regulatory scheme เพื่อจะทำให้ท่านควบคุมการเห็นโฆษณาบนเว็บไซต์ได้ดีขึ้น

7. การใช้ browser settings เพื่อจัดการคุกกี้

Help บนเมนูบาร์ของเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะอธิบายวิธีป้องกันเบราเซอร์จากการรับคุกกี้ใหม่ๆ วิธีให้เบราเซอร์ส่งสัญญาณเตือนเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่และวิธีหยุดการทำงานของคุกกี้ไปพร้อมๆ กัน ท่านยังสามารถหยุดการทำงานหรือลบข้อมูลคล้ายๆ กันนี้ที่ใช้โดย add-on ของเบราเซอร์ อย่างเช่น Flash cookies โดยการเปลี่ยนการตั้งค่า add-on หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุกกี้เปิดโอกาสให้ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระที่ดีของเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านปล่อยให้คุกกี้ทำงาน โปรดอย่าลืม sign off เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ของท่าน

8. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ผู้ใดที่ไม่ได้อยู่ใน บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด เป็นอันขาด ยกเว้นในที่ซึ่งท่านอนุญาต ในที่ซึ่งเราเรียกร้องหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยกฏหมาย ไม่เปิดเผยแก่บริษัทอื่นที่ให้บริการแก่เรา หรือผู้รับช่วงธุรกิจรายใด

9. เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและนโยบายนี้ไม่ครอบคลุม ผู้ดูแลเว็บไซต์เหล่านั้นอาจเก็บบันทึกข้อมูลของท่านซึ่งจะถูกใช้ภายใต้นโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้นที่อาจมีข้อแตกต่างจากนโยบายของเรา